ரவுத்திரம் கொள் தமிழா!!!

“அச்சம் தவிர்      நய்யப் புடை

மானம் போற்று    ரவுத்திரம் பழகு

ஆண்மை தவறேல்      தாழ்ந்து நடவேல்

சூரரை போற்று   தீயோர்க்கு அஞ்சேல்

ஓய்தல் ஒழி    நேர்பட பேசு

தாழ்ந்து நடவேல்    சாவதற்கு அஞ்சேல்

காலம் அழியேல்    கீழோர்க்கு அஞ்சேல்

போர் தொழில் பழகு    தோல்வியில் கலங்கேல்

புதியன விரும்பு     வீரியம் பெருக்கு

கெடுப்பது சோர்வு      உண்மைக்கு அஞ்சேல்

வெடிப்பற பேசு       நன்று கருது

வவ்வுதல் நீக்கு      தவத்தினை நிரப்பு நீ

கற்றது ஒழுகு      கைத்தொழில் போற்று

சேர்க்கை அழியேல்      பேய்களுக்கு அஞ்சேல்

ஞாயிறு போற்று     மந்திரம் வலிமை

சவுரியம் தகுமே   எல்லாம் மெய் செய்

நாள் எல்லாம் மெய் செய்”

I would have deleted the first line to start this blog a hundreds of times and still got nothing that would match with the rage of the Tamizhans against PETA in India. Actually, we are not against PETA in India but we are strong as iron in heart and mind to not let PETA take our culture of JALLIKATTU back with them.

Instead of starting up the blood topic that have all my support with Tamizh spirit in a foreign language I wanted it to start like this in a Tamizh way, a Tamizhan way, a Tamizhachi way.

These lyrics by Mahakavi Bharathiyar stirred my blood and gave me the courage to strike the real hard in this issue that united every TAMIZH who resides in every nook and corner of the world. Translating the above lyrics in “THE TAMIZH” to English…

“Don’t be afraid, Strike hard


Keep up your esteem, practice anger

Do not lose manliness, don’t lose dignity


Praise talented persons, don’t be afraid of evil

Do not rest, talk straight


Do not lose dignity, don’t be afraid of death

Do not waste time, don’t be afraid of less dignified people


Practice warfare, don’t regret for failures

Welcome new things, increase virility


Avoid fatigues, don’t be afraid of truth

Speak with clarity,think good


Avoid desirableness for material things, practice penance

Practice what you learn, do manual work


Know your association, don’t be afraid of ghosts

Praise the Sun, mantra gives strength


valor is good, do what is right.

Where did the TamilNadu government go? Where is the sign of the Central government? What the heck is the ministry doing? We are getting barred everywhere we approach. Is the government doing fair by maintaining continuous silence throughout, towards the most typical issue of the pure Tamil culture and the inevitable feelings of every Tamizhan around the world?

As we get busy with works, as days and time passes we tend to forget about our culture, our history and we only stay focused on working for the foreign lands and started to forget our Motherland. There are still many people around who don’t will to join the protest talking about not completing their projects which they wanna deploy after a week. Work and career is important, I agree. But what about our identity? People started to spend maximum of their time caring for something unknown and finally have no time for self and their society. Is that why the corporate provide them pocket and account full?

Why can’t the Corporate people take part in it when they can post and tweet on their wall on supporting Jallikattu, but why can’t they come out and stand for the real protest?

While I asked the same question to myself, I decided that there would be no use of just blogging and drawing on supporting Jallikattu but I should be there taking part in the protest against PETA and do my part best as a Tamizhachi and then start talking about it.

There is no place for the word “SAVING” in Jallikattu. We are going to have Jallikattu no matter if the bloody government ban it or not. Have any people who talk against Jallikattu seen the real live Jallikattu? Is PETA really taking its shot for saving animals against cruelty or did it damn join hands with the corporate for such shitty business stuffs?

There is no use blaming the corporate, it’s us who gave place for such things to take place in our Country. When the Corporate advertised not to use salt for brushing, we abandoned it and again when the Corporate said Salt is good for gums we started using it. Which clearly shows we people never wanted to be our self with our own culture and needs. We had always aimed for the glittering fantasy which doesn’t exist or belonged to us.

Whatever be the past it’s time we analyse and know the current situation we are in.

I respect and salute the young power of thousands of man and woman who are standing and protesting against PETA for saving our JALLIKATTU without minding the climate and power of government that is shown against us but supposed to be supporting us, our feelings. It’s just because of the thousands who are around there in different parts of Tamilnadu taking part in the protest and lakhs who show their protest through different form of arts from different parts of the world.

The situation would be perfectly structured if some girls out there complaining “Why should only boys have all the fun?” have come out and stood with us in the protest in the possible ways of any possible forms. Cut off that part of only talking about feminism and start being a feminist. Feminism doesn’t only applies for equal salary, equal designation, treating equal, dressing independence, respect in society or against male dominance. If we want to be respected, we want to be respectful. Take up the weapon, girls! Our presence in such protest is the best weapon the state would have in support for itself.

There should never occur a situation where we native people put all our self into the situation we are currently in. We are fighting to get our culture back. Isn’t it a shame fighting for sustaining our own culture which we follow for thousands and thousands of years in our own motherland against some foreign agent called PETA which just emerged in India? Isn’t it a shame to know neither our state government nor our central government cares about our emotion that is deep attached to this issue? Isn’t the state government abashed for letting its own people suffer emotionally, mentally and sometimes physically? Are we towards the right thing in life? Will our future generation be safe in such a place where an individual is not respected for any of his/her emotions? Where is our country heading? Why does the central government which always uses the power of social media to reach the people out in the country doesn’t use its influence here in TamilNadu in this issue? I know the government is by the people and of the people. All I wanted to know is “Is the government really for the people?”

Every Tamizh people out there should wholeheartedly swear, “No matter what, I will keep fighting for my traditions, my culture, my rights and make my identity as a TAMIZH stand forever.”

This is not the voice of a single person. It’s  the voice of TAMIZH, TAMIZHAN and TAMIZHACHI.

Boredom to betterment

The world’s greatest concern is dealing with boredom. When I had this line typed in my editorial page, I got an idea why should I just blame the situation? Why can’t I put the blame on myself for not making use of the leisure time and stop calling it boredom and start calling it my time. And then this suddenly strikes, ‘that’s what I usually do in my leisure at home.’ Why can’t I do the same always. Why should we always just rely on people to guide us. We’re the only one in the earth who knows what we need in life and where we would like to stand at the end of the voyage. So I thought why can’t I write a note via stream of networks about the above mentioned scenario.

So this is what I had in mind when I thought to make use of the time at its best. I opened a new tab, started typing “Science of boredom” and was shocked seeing the facts behind feeling bored.

  1. Apathy and Boredom are not related when we actually talking about feeling bored. The reason of being bored is our conscience that wants us to be engaged with things much more than now, that feeling of dissatisfaction leads us to boredom. (So now, I got the real meaning of boredom)
  2. The people who report feeling bored often is found to have underdeveloped  Frontal-cortex in medical terms referring to the lack of decision making and self-control. (Thank god! I at least try to do something when I feel a little bored.)
  3. As per the study it is said that feeling bored might lead to high mortality rate through other problems like poor health or depression. (I better should have no depression )

And now I think at times boring can also be a better treatment for betterment in life(Sarcasm).

It’s always better to be up to something than nothing at all. People could make fun of you, might say you miss things in life. But just understand, not everyone is up to same thing. Each one’s intention and perception differs ultimately.

So, I feel it’s better to keep walk in our way, it’s not always possible we follow someone else’s footsteps. It’s better and best to have our own intentions in life.

Give an attempt else there would be only darkness!

It was a calm evening but there was no chirp of birds, the touch of air rather there was only that murmur of people and coldness of Air-conditioner, a mirror was in between me and that scenic beauty. I sat there in a chair staring at the sky and dusk of the sun with a half-filled cup of coffee in the hand. The brightly lit sun slowly lost its brightness and faded as easy as possible. The beauty of nature was tremendous but there still exists a sad story in the universe’s mystery, a truth of life – “You might fall once you rise but don’t stop to give an attempt, then there would be no light.”

Living life to the fullest

Its time to decide what you want in life before it becomes too late. What you want in life? Where you want to be in life? With whom you should spend your life? How you want your life to be?

Living a life is nothing big when compared to really LIVING it. Lets take up everything that is required to live our life to the fullest. Never worry if people leave your life, if you don’t get the things you desire the most in your life because if it is meant for you, it will come to you at the right time.

Admire the smallest things in life. Love the mumbling of the bees, the rhythm of waves, the smile of a baby, innocence of the elders, the sway of leaves. Everything in the world tends to tell you something and that something is really simple to see but not everyone understands the real worth of it. If you are blessed enough to understand it, you live your life.

Simple but Complex

The place was blissful, the josh was incredible, the luxury was all around, the interiors were anciently grandeur, bed of roses, milk and honey, clash of waves, love of breeze. It was a scenic beauty. The greenly lawn, the piss of fountain, swag pf people, love was all around. I wanted to fit there. I tried to. But of all the luxury I preferred to be simple. So I chose to go seeing people smiling, laughing and all having fun. I found myself there and that was what I am up to. Simplex but Complex is how I define it.

Scribbling the thoughts random!

The time have changed. I get no time to be myself. I am not a single edition. Being the editor of my life and myself, the multiple unique editions of me have no time to update. Understanding myself better than anyone does, I feel no worth staying back and doing things I have no idea of what my position is.

“Things tends to change. Change tends to work. Work tends to dilemma. Dilemma tends to confusion. Confusion tends to change. Change tends to new life”

There is always this one question in mind. Am I in the right path to a right place? After all done and left with none, your mind may pop this question, Are you up to good?

All I have learnt this year is just because people tend to act like they will be your side forever, doesn’t mean they actually do it. Just because you got something temporarily doesn’t mean you should forget what you want for lifetime.

And above all, even after your memory starts to fade for others, you can have the same highness for all people who was there in your life. Because people’s intention was to be temporary but you are permanent. Keep up to yourself to be yourself.